<bdo id="to9oi"><del id="to9oi"></del></bdo>

 • <td id="to9oi"></td>

  <td id="to9oi"><del id="to9oi"><xmp id="to9oi">
 • <table id="to9oi"><strike id="to9oi"></strike></table>
 • <pre id="to9oi"><ruby id="to9oi"></ruby></pre>

  1. Trang tr?i ???c bao quanh b?i nh?ng thi?t b? th?ng minh! Gà ? t?nh van nam là v? ?? ??a vào s?n xu?t

   ngày phát hành:2021-10-20

   Th?t gà ch?n nu?i ? van nam là v? ?? ??a vào s?n xu?t! Trang tr?i c? s? xay d?ng 21 hoàn toàn vòng ?i?u khi?n hai c?n nhà b?ng ph?ng gà, c?ng ngh? tuy?t v?i nh? là m?t nhà cung c?p thi?t b? d? án, cung c?p cho khách hàng ??y ?? trang thi?t b? ch?n nu?i th?ng minh, hoàn toàn t? ??ng hóa ?i?u khi?n ho?t ??ng. D? án ???c hoàn thành sau khi sinh ra, có th? trên th? tr??ng th?t gà 2 tri?u n?m.

   Tham canh, n?ng nghi?p hi?n ??i hi?u qu? cao là n?ng tr?i hi?n nay chuy?n ??i và nang c?p m? hình nhu c?u, c? hai ?? t?ng quy m? c?a m?t m? nu?i tr?ng, và ??t ???c hi?u qu? kinh t? và hi?u qu? qu?n ly t?ng g?p ??i. D? án này kh?ng ch? là m?t b??c quan tr?ng trong vi?c gi?i thoát n?n c?ng nghi?p ??a ph??ng kh?i ?ói nghèo và kh?i ph?c n?ng th?n, mà còn là c? h?i ?? thúc ??y s? phát tri?n lành m?nh c?a ngành c?ng nghi?p gà.

   C?ng ngh? tuy?t v?i ?? t?o ra m?t m?i tr??ng phát tri?n g?n g?i v?i thiên nhiên cho loài chim, trong khi duy trì kh? n?ng kinh t? cao c?a d? án khách hàng và các ho?t ??ng liên t?c, thúc ??y n?ng nghi?p ?i vào m?t cách b?n v?ng hi?u qu?, an toàn s?n ph?m, ti?t ki?m tài nguyên, than thi?n v?i m?i tr??ng.
   Hotline phòng kinh doanh:
   • 19802511917 18094440397
   曰曰碰天天碰国产,韩国一级无码免费a片,japanese无码专区,老师喂我乳我脱她裤子日本电影